Különfoglalkozások

Zeneovi

A tevékenység célja , fejleszteni kívánt készségek:

ɠ A rendszeres éneklés, zenélés igényének megalapozása
ɠ Éneklési kedv felkeltése, fokozása
ɠ Zenei anyanyelvünk, népzene, gyermekjátékok megismerése
ɠ Rövid, a gyermekek életkorához igazodó komolyzenei szemelvények
meghallgatása
ɠ Dallamok tiszta éneklése, ritmusok neveinek játékos megismerése
ɠ Gyermektáncok tanulása
ɠ Improvizációs készség fejlesztése

A zeneóvodai foglakozás szorosan kapcsolódik a Helyi Nevelési Programunkhoz. A
foglalkozásokon tanult  és játszott  dalos játékok komplex módon fejlesztik a gyermekek
ritmus-, hallás-, forma-, térérzékét, mozgáskoordinációját, memóriáját, gazdagítják
érzelemvilágát.
A gyermek veleszületett mozgás igényét, improvizációs készségét, a játszva tanulás örömét
kihasználva alapozhatjuk képességeinek fejlesztését.  A dalos játék közben a kisgyermek
egész testével érzi a ritmust. A mozgáskoordinációjuk fokozatosan fejlődik azáltal, hogy
kedvenc dalos játékaink, mondókáink előadása során játékos kar, csukló, ujjtornákat
végezhetünk és ez segít az írás előkészítésben, finommotorikájuk fejlesztésében.
A foglalkozásokon minden alkalommal van  énekes köszönés,  névsorolvasás, játszunk zenei
képességfejlesztő játékot egy-egy zenei területhez kapcsolódóan, minden alkalommal
használjuk a hangszereket, ismételjük a tanult dalos játékokat, mondókákat, van
zenehallgatás, énekes búcsúzás, és a dalos játék tanulás is szerepel, de nem minden
alkalommal.
A foglalkozásokon bemutatás, magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés,  értékelés módszereket
alkalmazva juttatjuk sikerélményhez a gyerekeket
 A gyermekek az egyes foglalkozások alkalmával megismerkedhetnek a különféle
ritmushangszerekkel, azok megszólaltatásának helyes módjával.
 Megismerkedünk olyan dalos játékokkal, azok szabályaival, amikkel az óvodai
csoportban nem találkozunk.
 Ismerkedünk a ritmusnevekkel /tá, titi szünet/, megtanuljuk kifejezni mozgással,
tapssal, megtanuljuk elolvasni a ritmusképleteket.
 Rövid komolyzenei szemelvények meghallgatása során megfigyeltetjük és
felfedeztetjük a különböző zenei ellentéteket
 Betekinthetnek a hangszerek világába a koncertek segítségével.
 Megtanulunk kánonban énekelni, mondókázni.
 Tanulunk és improvizálunk táncos lépéseket
A gyerekek életeleme a mozgás. Szeretnek táncolni, énekelni, mondókázni. Szívesen
játszanak a ritmushangszereken.

Továbbra is az a célunk,  hogy a közös játék, éneklés, zenélés táncolás alkalmával a
gyermekeket  új élményekhez, tudáshoz jutassuk.
A foglalkozásokat tartja: Barcsáné Gulyás Judit és Óváriné Leszkovár Éva óvodapedagógusok

Sakkjátszótér

Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, az életkori sajátosságok figyelembe
vételével, komplex megoldást nyújt az óvodás korú gyerekek képességfejlesztéséhez, és
felkészíti őket az iskolakezdésre.
Fejlesztési területek:
 Kreatív és stratégiai gondolkodás
 Problémamegoldó képesség
 Mozgáskoordináció
 Szem- kéz koordináció
 Koncentráció
 Figyelem
 Szókincs-
 Szövegértési és szövegalkotási képesség
 Számfogalom

A tevékenységeket heti egy alkalommal a tehetséges gyermekek részére 30-45 perces
időtartamban vezeti :
Csutorné Sveda Hajnalka óvodapedagógus.

Bozsik program

Cél:
Tehetségek kiszűrése.
A mozgás megszerettetése és belső igényé válása.
A futball alapvető szabályainak megismerése.
A labda gyakorlatokkal „gömbérzék” fejlesztés
Mozgáson keresztül magatartás, viselkedési kultúra erősítése, fejlesztése.

A foglalkozásokat a szülők kérésére tartjuk 5-6 és 6-7-8 éves gyerekek részére .
Ideje: hetente egyszer, napirenden túl , fakultatív program keretében.

Feladata:
Mozgás, játékigény kielégítése.
Mozgásműveltség fejlesztése.
Egészség megszilárdítása, megőrzése.
Egészséges gyermek átlagosnál nagyobb terhelése.

A foglalkozás anyaga:
Járások, futások, ugrások, dobások
Kúszások, csúszások, mászások, függések
Egyensúlygyakorlatok
Labdával végezhető gyakorlatok, labdavezetés
Akadály pálya
Csapatjátékok
A foglalkozást tartja: Kovácsné Sallai Éva óvodapedagógus

Kézműves szakkör

Fő cél:
A gyermekek megismertetése olyan anyagokkal, technikákkal, munkafolyamatokkal, melyek
a mindennapi óvodai élet vizuális tevékenységeiben nem, vagy csak kis mértékben kapnak
teret.
További cél:
 a megismerésre irányuló vágy ösztönzése,
 az alkotás iránti igény alapjainak lerakása változatos módszerek bemutatásával,
gyakorlási lehetőségek biztosításával.
A kéthetente megtartott foglalkozásokon a tehetséggondozást állítva előtérbe, elsősorban a jó
kézügyességű, az alkotás iránt érdeklődő és megfelelő motivációs szinttel rendelkező, 5-8
éves gyermekek vesznek részt.
A bemutatásra kerülő technikák jelentős része a fonal és az agyag sokoldalú használatával
ismerteti meg a gyerekeket:
 a fonal fonása, sodrása, csomózása, varrása illetve ragasztása,
 az agyag formázása, mintázása, díszítése.
 gipszöntés, gyöngyfűzés,
Egyéb területeken is tapasztalatok gyűjthetnek a folyamatosan bővülő alapanyag és
eszközkészletnek köszönhetően.
A foglalkozások során fejlődik, tökéletesedik a gyerekek finommotorikája, szem – kéz
koordinációja, képi és térbeli látásmódja, kreativitása, valamint fantáziája.
A tanév végén a gyermekek alkotásaiból kiállítás készül tovább növelve a gyerekekben a
kezdeményező, kreatív magatartás érvényre jutását.

A kézműves szakkört Taliánné Vanka Mónika, Bartáné Wéber Erzsébet óvodapedagógusok tartják.